ตารางสรุปจำนวน mobile device ที่ลงทะเบียนการใช้งานกับมหาวิทยาลัย

จำนวน mobile device ของนักศึกษาแยกตามคณะ
หน่วยงาน จำนวน
รวม

จำนวน mobile deviceของบุคคลากรแยกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน จำนวน
รวม 0
 

Coppyright@ARITสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา